شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محسن اسدپور

کد پرسنلی: 1971

کد ملی: 2420271211

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

مانده وام انجمن اسلامی

22,491,000

مانده سهام انجمن اسلامی

98,500,000

مانده سهام قائم آل محمد

78,340,000

مانده وام قائم آل محمد

44,000,000

مانده وام حراست

3,327,146

مانده سهام حراست

70,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

10,159,439

حق جمعه کاری

7,446,869

هزینه های رفاهی

8,734,928

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,793,194

جمع اقساط

24

مالیات

2,088,736

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

5,629,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

4,000,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

3,270,000

جمع مزایا

113,331,338

جمع کسور

34,150,929

جمع اقساط

24,269,000

خالص پرداختی

79,180,409

شماره حساب

5467672956

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه