شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محرمعلی خیری زره شوران

کد پرسنلی: 1582

کد ملی: 2949178774

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

79:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

149,697,128

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

57,138,130

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

238,158,779

مزایا

حقوق مبنا

55,038,130

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,636,348

حق نوبت کاری

15,998,339

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,980,343

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,985,257

ورودی کارانه

113,940,450

اضافه کاری

40,958,711

روند ماه قبل

365

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,478,799

روند ماه جاری

581

مالیات

11,311,908

مطالبات کارکنان

102,546,405

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

272,317,693

جمع کسور

124,337,693

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

147,980,000

شماره حساب

3101021352389

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه