شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محرمعلی خیری زره شوران

کد پرسنلی: 1582

کد ملی: 2949178774

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

147,623,269

جمع عوامل حقوق مبنا

57,138,130

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

159,855,057

مزایا

حقوق مبنا

55,038,130

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,636,348

حق نوبت کاری

15,998,339

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,980,343

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,985,257

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

38,884,852

روند ماه قبل

562

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,333,629

روند ماه جاری

365

مالیات

5,439,129

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

200,868,998

جمع کسور

54,081,998

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

146,787,000

شماره حساب

3101021352389

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه