شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محرمعلی اصغری

کد پرسنلی: 1488

کد ملی: 2949827535

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

61.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

140,022,467

جمع عوامل حقوق مبنا

56,994,322

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

152,786,311

مزایا

حقوق مبنا

54,894,322

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,618,228

حق نوبت کاری

15,954,657

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,951,581

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,963,685

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

31,539,994

روند ماه قبل

931

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,801,573

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

144

مالیات

4,908,973

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

193,268,565

جمع کسور

59,179,565

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

134,089,000

شماره حساب

3101021308067

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه