شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مجید کاکائی احمد آباد

کد پرسنلی: 1844

کد ملی: 2949650155

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

109,854,266

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

260,489,392

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

2,253,405

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

ورودی کارانه

173,324,925

اضافه کاری

33,448,980

روند ماه قبل

126

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,689,799

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

647

مالیات

13,248,939

مطالبات کارکنان

155,992,432

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

296,038,817

جمع کسور

183,091,817

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

112,947,000

شماره حساب

3101021308672

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه