شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مجید پیری

کد پرسنلی: 2369

کد ملی: 0011814152

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

133,076,431

کارکرد شبکاری

20.00

جمع عوامل حقوق مبنا

53,031,960

حقوق و مزایای مشمول مالیات

105,799,881

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

9,127,170

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

10,124,283

حق شبکاری

9,111,855

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

حق ماموریت

3,535,464

اضافه کاری

40,497,133

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,315,350

جمع اقساط

2,000,000

روند ماه جاری

307

مالیات

4,979,988

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

2,000,000

جمع مزایا

140,791,645

جمع کسور

16,295,645

جمع اقساط

2,000,000

خالص پرداختی

124,496,000

شماره حساب

8159718496

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه