شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مجید صفری

کد پرسنلی: 101

کد ملی: 0060850302

محل خدمت: دفترمرکزی تهران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

135.27

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

282,124,801

کارکرد کسری کار ساعتی

0.25

جمع عوامل حقوق مبنا

108,259,113

حقوق و مزایای مشمول مالیات

247,376,065

مزایا

حقوق مبنا

80,998,359

حقوق سنوات

13,140,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

27,228,512

حق جذب

25,317,230

کمک هزینه غذا

8,280,000

سرپرستی

18,258,264

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,148,935

فوق العاده مدیریت و سرپرستی

14,120,754

فوق العاده منطقه

3,363,191

معوقات غیرمشمول

7,000,000

حق ماموریت

7,217,274

اضافه کاری

106,778,068

روند ماه قبل

309

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

19,748,736

جمع اقساط

12,320,000

روند ماه جاری

780

کسرکار ساعتی

281,925

مالیات

12,003,205

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,320,000

جمع مزایا

336,030,646

جمع کسور

44,354,646

جمع اقساط

12,320,000

خالص پرداختی

291,676,000

شماره حساب

1182301564112

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه