شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مجید حیدری

کد پرسنلی: 1574

کد ملی: 2949179223

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

110,754,090

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,367,424

حقوق و مزایای مشمول مالیات

171,751,479

مزایا

حقوق مبنا

52,267,424

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,287,239

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,426,201

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,569,651

ورودی کارانه

83,750,175

اضافه کاری

22,103,575

روند ماه قبل

928

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,752,786

روند ماه جاری

639

مالیات

6,331,361

مطالبات کارکنان

75,375,157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

203,184,943

جمع کسور

89,459,943

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

113,725,000

شماره حساب

3101021352378

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه