شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مجتبی ییلاقی شیرمرد

کد پرسنلی: 1832

کد ملی: 2940021309

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

67:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

132,878,550

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,075,013

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

195,027,226

مزایا

حقوق مبنا

51,975,013

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,125,198

حق نوبت کاری

15,067,917

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,367,719

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,525,790

ورودی کارانه

86,450,175

اضافه کاری

32,716,913

روند ماه قبل

694

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,301,499

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

471

مالیات

8,077,042

مطالبات کارکنان

77,805,157

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

228,009,169

جمع کسور

101,344,169

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

126,665,000

شماره حساب

3101021440617

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه