شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مجتبی مختاری دوقزلو

کد پرسنلی: 2254

کد ملی: 3521339483

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

154:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,594,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

52,594,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,833,871

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

51,566,520

حق جمعه کاری

9,817,730

هزینه های رفاهی

11,041,586

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

روند ماه قبل

636

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,689,892

جمع اقساط

8,000,000

روند ماه جاری

222

مالیات

5,188,118

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

171,178,848

جمع کسور

24,878,848

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

146,300,000

شماره حساب

9529580832

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه