شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مجتبی شمسی

کد پرسنلی: 2286

کد ملی: 3579964291

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

51,505,710

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

51,505,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,588,785

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

27,872,576

حق جمعه کاری

7,210,799

هزینه های رفاهی

11,480,243

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,076,967

روند ماه قبل

889

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,769,556

روند ماه جاری

332

مالیات

3,472,189

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

139,565,969

جمع کسور

13,241,969

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

126,324,000

شماره حساب

2631197542

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه