شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مجتبی رهبرماه شیرازی

کد پرسنلی: 1963

کد ملی: 2298720754

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

10

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

57,716,190

مانده وام انجمن اسلامی

18,068,000

مانده سهام انجمن اسلامی

108,650,000

مانده سهام قائم آل محمد

79,300,000

مانده وام قائم آل محمد

2,850,000

مانده وام حراست

25,385,000

مانده سهام حراست

88,089,000

مزایا

حقوق مبنا

43,645,440

حقوق سنوات

14,070,750

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,286,232

حق ماموریت

19,238,730

اضافه کاری

44,094,224

حق جمعه کاری

21,547,378

هزینه های رفاهی

11,546,517

فوق العاده مدرک تحصیلی

17,314,857

روند ماه قبل

657

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,133,478

جمع اقساط

32,121,000

روند ماه جاری

79

مالیات

11,934,728

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

15,170,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,031,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

3,350,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

2,070,000

جمع مزایا

200,934,285

جمع کسور

56,189,285

جمع اقساط

32,121,000

خالص پرداختی

144,745,000

شماره حساب

2078281600

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه