شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مجتبی رحیمی

کد پرسنلی: 2266

کد ملی: 3579938150

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

70

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

54,694,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

58,894,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,306,371

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

24,375,207

حق جمعه کاری

7,657,297

هزینه های رفاهی

11,880,469

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

روند ماه قبل

313

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,168,067

جمع اقساط

8,000,000

روند ماه جاری

961

مالیات

3,960,134

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

159,438,162

جمع کسور

22,129,162

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

137,309,000

شماره حساب

9530511917

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه