شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مجتبی برزگر یولقون آغاج

کد پرسنلی: 1521

کد ملی: 2949877214

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

153,908,176

جمع عوامل حقوق مبنا

61,269,694

حقوق و مزایای مشمول مالیات

165,700,021

مزایا

حقوق مبنا

59,169,694

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

7,567,903

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,604,992

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,604,992

فوق العاده شغل

6,604,992

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

50,255,603

روند ماه قبل

467

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,773,572

روند ماه جاری

861

مالیات

5,877,502

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

207,153,810

جمع کسور

54,960,810

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

152,193,000

شماره حساب

3101021393579

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه