شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: لیلا کشاورز

کد پرسنلی: 2194

کد ملی: 2451642440

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

0:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

43,190,750

مزایا

حقوق مبنا

43,190,750

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

روند ماه قبل

191

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

4,073,353

روند ماه جاری

588

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

58,190,941

جمع کسور

4,073,941

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

54,117,000

شماره حساب

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه