شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: لقمان موهبی آلوچلو

کد پرسنلی: 1797

کد ملی: 2949835023

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

73:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,328,776

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,634,760

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

271,071,812

مزایا

حقوق مبنا

54,534,760

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,572,925

حق نوبت کاری

15,845,444

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,879,677

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,909,758

ورودی کارانه

150,916,050

اضافه کاری

37,486,212

روند ماه قبل

849

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,173,014

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

535

مالیات

14,307,181

مطالبات کارکنان

135,824,445

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

309,105,175

جمع کسور

166,465,175

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

142,640,000

شماره حساب

3101021352905

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه