شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: قدرت اله روشنی

کد پرسنلی: 2002

کد ملی: 2452365297

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده سهام انجمن اسلامی

49,000,000

مانده سهام قائم آل محمد

88,290,000

مانده وام قائم آل محمد

4,000,000

مانده وام حراست

50,988,000

مانده سهام حراست

94,700,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

8,734,928

روند ماه قبل

958

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,328,828

جمع اقساط

24,770,000

روند ماه جاری

231

مالیات

8,145,334

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

4,000,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

5,600,000

جمع مزایا

151,735,393

جمع کسور

43,244,393

جمع اقساط

24,770,000

خالص پرداختی

108,491,000

شماره حساب

4558810056

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه