شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: قاسم برزگر

کد پرسنلی: 1981

کد ملی: 2300290537

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

139,310,000

مانده سهام انجمن اسلامی

130,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

10,561,327

حق جمعه کاری

5,160,968

هزینه های رفاهی

8,734,928

روند ماه قبل

145

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,930,315

جمع اقساط

20,880,000

روند ماه جاری

382

مالیات

4,787,417

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

8,710,000

جمع مزایا

127,470,114

جمع کسور

33,598,114

جمع اقساط

20,880,000

خالص پرداختی

93,872,000

شماره حساب

4561090791

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه