شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرمان رضائی ینگی کند

کد پرسنلی: 1598

کد ملی: 2949176836

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

63:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

132,336,779

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,679,007

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

260,789,254

مزایا

حقوق مبنا

52,579,007

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

3,163,249

حق نوبت کاری

15,251,381

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,488,518

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,616,389

ورودی کارانه

152,716,050

اضافه کاری

31,138,235

روند ماه قبل

123

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,263,575

جمع اقساط

9240000

روند ماه جاری

257

مالیات

13,278,925

مطالبات کارکنان

137,444,445

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

302,092,202

جمع کسور

169,227,202

جمع اقساط

9240000

خالص پرداختی

132,865,000

شماره حساب

3101021440673

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه