شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرمان رضائی ینگی کند

کد پرسنلی: 1598

کد ملی: 2949176836

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

59.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

130,359,749

جمع عوامل حقوق مبنا

54,679,007

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

153,552,734

مزایا

حقوق مبنا

52,579,007

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

3,163,249

حق نوبت کاری

15,251,381

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,488,518

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,616,389

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

47,318,167

اضافه کاری

29,161,205

روند ماه قبل

944

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,125,182

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

123

مالیات

4,966,455

مطالبات کارکنان

47,086,350

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

201,718,110

جمع کسور

70,418,110

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

131,300,000

شماره حساب

3101021440673

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه