شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرض اله مردی اوغول بیگ

کد پرسنلی: 1788

کد ملی: 2949612903

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

88:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

168,796,217

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

63,841,408

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

292,704,382

مزایا

حقوق مبنا

61,741,408

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

7,323,629

حق نوبت کاری

17,655,178

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

9,965,551

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,660,499

ورودی کارانه

150,723,900

اضافه کاری

50,349,952

روند ماه قبل

990

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,815,735

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

924

مالیات

16,470,438

مطالبات کارکنان

135,651,510

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

332,380,607

جمع کسور

167,018,607

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

165,362,000

شماره حساب

3101021352879

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه