شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرض اله مردی اوغول بیگ

کد پرسنلی: 1788

کد ملی: 2949612903

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

84.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

166,507,583

جمع عوامل حقوق مبنا

63,841,408

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

189,683,302

مزایا

حقوق مبنا

61,741,408

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

7,323,629

حق نوبت کاری

17,655,178

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

9,965,551

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,660,499

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

49,831,250

اضافه کاری

48,061,318

روند ماه قبل

561

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,655,531

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

990

مالیات

7,676,248

مطالبات کارکنان

49,348,125

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

236,198,894

جمع کسور

71,760,894

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

164,438,000

شماره حساب

3101021352879

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه