شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرشید دانشور

کد پرسنلی: 1583

کد ملی: 2949496598

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

169,525,126

جمع عوامل حقوق مبنا

62,798,856

مانده وام آریانیر

39,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

195,309,867

مزایا

حقوق مبنا

60,698,856

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,887,425

حق نوبت کاری

18,742,940

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,834,366

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,834,366

فوق العاده شغل

6,834,366

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

52,651,500

اضافه کاری

48,592,807

روند ماه قبل

20

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,866,759

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

47

مالیات

8,098,240

مطالبات کارکنان

51,886,350

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

وام آریانیر

39,000,000

جمع مزایا

237,856,396

جمع کسور

120,091,396

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

117,765,000

شماره حساب

3101021308252

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه