شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرشاد عباسپور

کد پرسنلی: 645

کد ملی: 2161591681

محل خدمت: دفترمرکزی تهران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

15.47

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

182,761,302

جمع عوامل حقوق مبنا

96,151,682

مانده وام آریانیر

50,000,000

حقوق و مزایای مشمول مالیات

154,968,011

مزایا

حقوق سنوات

35,917,596

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

8,599,056

حقوق شخص

33,232,739

حقوق شغل

13,598,189

کمک هزینه غذا

7,800,979

سایر

6,900,000

سرپرستی

16,560,000

فوق العاده تخصص

2,719,638

فوق العاده جذب

33,524,975

فوق العاده مدیریت و سرپرستی

10,683,520

اضافه کاری

14,624,645

روند ماه قبل

680

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,793,291

روند ماه جاری

274

مالیات

10,145,202

وام

نام وام

مبلغ

وام آریانیر

50,000,000

جمع مزایا

203,341,767

جمع کسور

72,938,767

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

130,403,000

شماره حساب

0340268749003

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه