شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرشاد زارعی

کد پرسنلی: 2121

کد ملی: 2380101620

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

15

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

مانده وام انجمن اسلامی

16,080,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

حق ماموریت

25,461,435

اضافه کاری

38,904,239

حق جمعه کاری

19,011,205

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,018,817

جمع اقساط

13,580,000

مالیات

8,129,294

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

وام انجمن اسلامی

2,010,000

جمع مزایا

178,946,895

جمع کسور

31,728,111

جمع اقساط

13,580,000

خالص پرداختی

147,218,784

شماره حساب

1876720609

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه