شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرشاد دژن فر

کد پرسنلی: 2417

کد ملی: 0074737112

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

5

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

123,986,081

کارکرد شبکاری

20.00

جمع عوامل حقوق مبنا

48,771,000

حقوق و مزایای مشمول مالیات

97,375,855

مزایا

حقوق مبنا

42,802,500

حقوق سنوات

5,968,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

9,310,827

حق شبکاری

8,379,745

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

150,000

حق ماموریت

8,128,500

اضافه کاری

37,243,309

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,679,026

روند ماه جاری

969

مالیات

4,137,586

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

132,114,581

جمع کسور

12,817,581

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

119,297,000

شماره حساب

8572610133

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه