شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرزاد ادهمی

کد پرسنلی: 1483

کد ملی: 2940092346

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

69.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

133,717,350

جمع عوامل حقوق مبنا

54,017,491

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

149,255,885

مزایا

حقوق مبنا

51,917,491

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,121,574

حق نوبت کاری

15,050,445

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,356,214

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,517,160

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

33,654,466

روند ماه قبل

212

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,360,215

روند ماه جاری

928

مالیات

4,662,794

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

193,475,812

جمع کسور

54,432,812

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

139,043,000

شماره حساب

3101021352187

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه