شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرداد مجدی اغول بیگ

کد پرسنلی: 1767

کد ملی: 2949662552

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

79:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

149,453,589

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

57,042,902

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

239,059,763

مزایا

حقوق مبنا

54,942,902

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,624,349

حق نوبت کاری

15,969,413

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

9,951,620

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,980,649

ورودی کارانه

115,067,925

اضافه کاری

40,884,656

روند ماه قبل

836

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,461,751

روند ماه جاری

485

مالیات

11,379,482

مطالبات کارکنان

103,561,132

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

277,381,850

جمع کسور

125,402,850

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

151,979,000

شماره حساب

3101021440503

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه