شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرخنده رجبعلی کنی

کد پرسنلی: 452

کد ملی: 0053358341

محل خدمت: دفترمرکزی تهران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

8.05

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

74,478,593

جمع عوامل حقوق مبنا

51,315,336

حقوق و مزایای مشمول مالیات

54,265,091

مزایا

حقوق مبنا

45,544,536

حقوق سنوات

5,770,800

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

4,253,967

حق جذب

2,943,154

کمک هزینه غذا

3,563,967

سایر

2,208,000

اضافه کاری

3,012,103

روند ماه قبل

188

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

5,213,502

روند ماه جاری

213

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

82,296,715

جمع کسور

5,213,715

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

77,083,000

شماره حساب

0359657892006

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه