شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرج اله مرادی

کد پرسنلی: 2161

کد ملی: 5159572163

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

27,642,647

حق جمعه کاری

9,005,360

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

802

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,300,298

جمع اقساط

13,470,000

روند ماه جاری

765

مالیات

3,070,671

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

13,470,000

جمع مزایا

131,115,734

جمع کسور

24,841,734

جمع اقساط

13,470,000

خالص پرداختی

106,274,000

شماره حساب

5976614416

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه