شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فرامرز بکیان دوگاهه

کد پرسنلی: 1526

کد ملی: 0068839741

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

6

کارکرد اضافه کاری

100:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

188,790,212

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

69,471,560

حقوق و مزایای مشمول مالیات

380,456,822

مزایا

حقوق مبنا

67,371,560

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

13,016,833

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,835,272

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

7,835,272

فوق العاده شغل

7,835,272

ورودی کارانه

219,881,925

حق ماموریت

18,595,475

اضافه کاری

67,796,003

روند ماه قبل

634

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

13,215,315

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

926

مالیات

26,768,523

مطالبات کارکنان

197,893,732

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

444,307,496

جمع کسور

244,038,496

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

200,269,000

شماره حساب

3101021352268

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه