شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فاضل فتحی تقی آباد

کد پرسنلی: 2033

کد ملی: 2298020906

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

15,540,286

حق جمعه کاری

5,062,680

هزینه های رفاهی

8,776,541

روند ماه قبل

172

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,096,003

جمع اقساط

9,670,000

روند ماه جاری

722

مالیات

5,019,379

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

129,837,104

جمع کسور

22,786,104

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

107,051,000

شماره حساب

5167652269

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه