شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: فاضل فتحی تقی آباد

کد پرسنلی: 2033

کد ملی: 2298020906

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

15,540,286

حق جمعه کاری

7,594,020

هزینه های رفاهی

8,776,541

روند ماه قبل

547

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,273,197

جمع اقساط

9,670,000

روند ماه جاری

172

مالیات

5,267,450

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

122,368,819

جمع کسور

23,210,819

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

99,158,000

شماره حساب

5167652269

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه