شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: غلامعلی صفایی

کد پرسنلی: 2328

کد ملی: 6100029308

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

101

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

44,448,630

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

48,648,630

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,000,942

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

28,581,338

حق جمعه کاری

8,297,078

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,086,302

روند ماه قبل

476

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,816,100

روند ماه جاری

125

مالیات

5,609,540

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

135,944,766

جمع کسور

14,425,766

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

121,519,000

شماره حساب

9520935239

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه