شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: غلامرضا قنبری

کد پرسنلی: 2251

کد ملی: 5299963971

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

47:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,594,980

مانده سهام انجمن اسلامی

5,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

52,594,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,833,871

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

15,737,834

حق جمعه کاری

7,363,297

هزینه های رفاهی

11,880,469

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

روند ماه قبل

556

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,068,796

جمع اقساط

6,500,000

روند ماه جاری

409

مالیات

2,981,657

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

جمع مزایا

129,554,782

جمع کسور

18,550,782

جمع اقساط

6,500,000

خالص پرداختی

111,004,000

شماره حساب

9512564078

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه