شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: غلامحسین آرمین

کد پرسنلی: 2326

کد ملی: 3550080451

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

110:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

42,348,630

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

9,528,442

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

29,657,522

حق جمعه کاری

5,928,808

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,086,302

روند ماه قبل

933

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,251,579

روند ماه جاری

535

مالیات

4,819,211

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

117,880,637

جمع کسور

13,071,637

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

104,809,000

شماره حساب

9590099551

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه