شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عیسی محمدحسینی

کد پرسنلی: 1772

کد ملی: 2949916864

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

155,955,191

جمع عوامل حقوق مبنا

62,928,284

حقوق و مزایای مشمول مالیات

177,083,078

مزایا

حقوق مبنا

60,828,284

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

7,365,908

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,853,780

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,569,187

فوق العاده شغل

4,569,187

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

47,044,750

اضافه کاری

54,668,845

روند ماه قبل

354

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,916,863

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

176

مالیات

6,731,231

مطالبات کارکنان

46,840,275

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

227,039,545

جمع کسور

70,648,545

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

156,391,000

شماره حساب

3101021270056

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه