شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عمران صالح پور

کد پرسنلی: 2257

کد ملی: 5299874170

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

165.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

52,594,980

مانده سهام انجمن اسلامی

4,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

52,594,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,833,871

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

55,249,843

حق جمعه کاری

9,817,730

هزینه های رفاهی

11,880,469

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,006,447

جمع اقساط

12

مالیات

5,520,500

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

سهام انجمن اسلامی

4,000,000

جمع مزایا

175,700,417

جمع کسور

29,526,947

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

146,173,470

شماره حساب

9512564035

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه