شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی پیرانی

کد پرسنلی: 1542

کد ملی: 2948966558

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

72:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

150,617,150

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,088,330

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

254,349,724

مزایا

حقوق مبنا

53,988,330

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,866,691

حق نوبت کاری

16,553,630

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

5,827,787

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,827,787

فوق العاده شغل

5,827,787

ورودی کارانه

129,275,775

اضافه کاری

38,625,138

روند ماه قبل

733

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,543,201

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

788

مالیات

12,634,972

مطالبات کارکنان

116,348,197

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

292,753,158

جمع کسور

148,767,158

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

143,986,000

شماره حساب

3101021440024

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه