شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی میرانی

کد پرسنلی: 2315

کد ملی: 6090036692

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

110

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

46,452,030

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

32,531,208

حق جمعه کاری

6,503,284

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,515,305

روند ماه قبل

828

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,874,847

روند ماه جاری

621

مالیات

2,845,893

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

136,784,362

جمع کسور

11,721,362

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

125,063,000

شماره حساب

9528954534

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه