شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی محمد فرامرزنسب

کد پرسنلی: 2142

کد ملی: 5150111066

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

4,103,400

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

23,659,060

حق جمعه کاری

17,342,091

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,451,442

جمع اقساط

5,870,000

مالیات

5,099,019

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

122,734,888

جمع کسور

19,420,461

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

103,314,427

شماره حساب

9579373879

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه