شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی مجیدزادگان افشار

کد پرسنلی: 1839

کد ملی: 2949840612

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

100:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

116,121,549

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

239,631,616

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,760,215

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

ورودی کارانه

146,638,575

اضافه کاری

35,209,453

روند ماه قبل

900

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,128,508

روند ماه جاری

928

مالیات

11,422,371

مطالبات کارکنان

131,974,717

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

275,620,524

جمع کسور

151,526,524

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

124,094,000

شماره حساب

3101021393933

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه