شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی فیضی تکانتپه

کد پرسنلی: 1742

کد ملی: 2949656374

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

61.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

162,793,348

جمع عوامل حقوق مبنا

68,249,190

مانده وام آریانیر

7,700,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

193,195,314

مزایا

حقوق مبنا

66,149,190

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

4,018,171

حق نوبت کاری

19,373,324

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,651,916

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,101,278

فوق العاده شغل

5,101,278

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

56,797,500

اضافه کاری

38,298,191

روند ماه قبل

378

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,395,534

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

793

مالیات

7,939,649

مطالبات کارکنان

55,617,750

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام آریانیر

7,700,000

جمع مزایا

239,450,726

جمع کسور

88,813,726

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

150,637,000

شماره حساب

3101021270001

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه