شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی شیری زاد

کد پرسنلی: 1680

کد ملی: 2940147000

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

77.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

139,343,912

جمع عوامل حقوق مبنا

54,714,375

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

154,488,588

مزایا

حقوق مبنا

52,614,375

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,165,477

حق نوبت کاری

15,262,124

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,495,591

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,621,694

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

38,084,651

روند ماه قبل

443

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,754,074

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

12

مالیات

5,036,644

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

199,102,605

جمع کسور

61,359,605

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

137,743,000

شماره حساب

3101021440345

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه