شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی شمسی

کد پرسنلی: 1670

کد ملی: 2949178731

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

151,907,281

جمع عوامل حقوق مبنا

56,519,753

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

163,839,188

مزایا

حقوق مبنا

54,419,753

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

9,837,649

حق نوبت کاری

15,810,507

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,856,667

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,892,501

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

40,990,204

روند ماه قبل

895

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,633,510

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

769

مالیات

5,737,939

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

209,333,093

جمع کسور

60,841,093

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

148,492,000

شماره حساب

3101021363277

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه