شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی شرقی مرز رود

کد پرسنلی: 1677

کد ملی: 1378130359

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

181,769,110

جمع عوامل حقوق مبنا

67,395,928

حقوق و مزایای مشمول مالیات

196,944,022

مزایا

حقوق مبنا

65,295,928

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

4,774,576

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

13,696,241

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

7,523,927

فوق العاده شغل

13,696,241

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

42,898,750

حق ماموریت

6,820,822

اضافه کاری

59,682,197

روند ماه قبل

872

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,723,838

روند ماه جاری

539

مالیات

8,220,802

مطالبات کارکنان

43,108,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

251,349,054

جمع کسور

64,054,054

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

187,295,000

شماره حساب

3101021393793

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه