شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی سعیدی قره بلاغ

کد پرسنلی: 1632

کد ملی: 2949877303

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

61:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

172,081,166

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

60,785,542

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

232,385,659

مزایا

حقوق مبنا

58,685,542

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

8,315,297

حق نوبت کاری

20,045,806

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

10,887,281

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,532,369

فوق العاده شغل

10,887,281

ورودی کارانه

87,350,175

اضافه کاری

39,627,590

روند ماه قبل

986

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,045,682

روند ماه جاری

314

مالیات

10,878,924

مطالبات کارکنان

78,615,157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

268,112,077

جمع کسور

101,540,077

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

166,572,000

شماره حساب

3101021269794

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه