شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی زارع

کد پرسنلی: 2007

کد ملی: 2291702221

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

209,375,000

مانده سهام انجمن اسلامی

29,500,000

مانده سهام قائم آل محمد

80,448,000

مانده وام قائم آل محمد

53,750,000

مانده وام حراست

60,660,000

مانده سهام حراست

153,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,303,098

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

8,980,277

روند ماه قبل

543

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,348,649

جمع اقساط

33795000

روند ماه جاری

406

مالیات

8,173,084

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

8,375,000

سهام قائم آل محمد

500,000

وام قائم آل محمد

4,750,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

6,000,000

جمع مزایا

152,018,139

جمع کسور

52,317,139

جمع اقساط

33795000

خالص پرداختی

99,701,000

شماره حساب

1534605871

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه