شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی رنجبر زره شوران

کد پرسنلی: 1610

کد ملی: 2949179215

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

15.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

109,568,170

جمع عوامل حقوق مبنا

56,965,560

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

138,396,315

مزایا

حقوق مبنا

54,865,560

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق نوبت کاری

15,945,921

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,945,829

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,959,371

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

51,497,917

اضافه کاری

7,751,489

روند ماه قبل

944

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,669,772

روند ماه جاری

818

مالیات

4,119,816

مطالبات کارکنان

50,848,125

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

180,926,531

جمع کسور

62,638,531

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

118,288,000

شماره حساب

3101021308230

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه