شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی حسین قبادی

کد پرسنلی: 2040

کد ملی: 2297783159

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,278,666

اضافه کاری

26,403,317

حق جمعه کاری

10,321,937

هزینه های رفاهی

8,818,134

روند ماه قبل

701

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,407,283

جمع اقساط

11570000

روند ماه جاری

535

مالیات

7,273,147

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

142,749,965

جمع کسور

28,250,965

جمع اقساط

11570000

خالص پرداختی

114,499,000

شماره حساب

4557014465

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه